ყველას ჩამოტვირთვა
ჩვენი საიტის www.geosm.ge კეთების პროცესში დაგვჭირდა განსხვავებული პიქტოგრამები, თან არასტანდარტული ზომებით, 18 წერტილი 18 წერტილზე. ინტერნეტში მოძიებულმა ვერცერთმა პიქტოგრამების კრებულმა ვერ დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა. გადავწყვიტეთ, ჩვენ თვითონ გაგვეკეთებინა. წარმოგიდგენთ ჩვენს ნამუშევარს. მაღალი ხარისხის მისაღებად პიქტოგრამები არის ვექტორული, SVG ფორმატში.
arrow-cw
რ2 220ბ
arrow-ccw
რ2 214ბ
no-photo
რ1 268ბ
camera
რ2 331ბ
desktop
რ1 263ბ
mobile
რ4 245ბ
magnify
რ1 369ბ
syringe
რ1 280ბ
king
რ1 356ბ
pawn
რ1 224ბ
checklist
რ1 241ბ
wrench
რ1 252ბ
location
რ4 189ბ
arrow-top-left
რ2 142ბ
arrow-top-right
რ1 143ბ
arrow-bottom-right
რ1 144ბ
arrow-bottom-left
რ1 143ბ
arrow-top-end
რ2 148ბ
arrow-right-end
რ2 151ბ
arrow-bottom-end
რ2 151ბ
arrow-left-end
რ2 148ბ
arrow-top
რ2 124ბ
arrow-right
რ2 127ბ
arrow-bottom
რ2 127ბ
arrow-left
რ2 124ბ
picture
რ1 264ბ
drop
რ1 297ბ
star
რ1 213ბ
questionnaire
რ2 665ბ
edit
რ3 498ბ
unpack
რ2 274ბ
pack
რ4 273ბ
funnel
რ2 178ბ
steering-wheel
რ2 282ბ
point-up
რ3 112ბ
point-right
რ3 110ბ
point-down
რ3 110ბ
point-left
რ3 112ბ
time
რ3 278ბ
calendar
რ2 450ბ
banner
რ2 207ბ
currency
რ2 240ბ
holiday
რ2 243ბ
truck
რ2 312ბ
keyboard
რ2 535ბ
package
რ2 323ბ
gear
რ2 768ბ
price-list
რ2 690ბ
globe
რ2 383ბ
reply
რ2 169ბ
forward
რ2 171ბ
add
რ2 142ბ
substract
რ2 102ბ
equals
რ2 125ბ
lock
რ2 316ბ
unlock
რ2 312ბ
barcode
რ2 299ბ
brand
რ2 479ბ
calculator
რ2 471ბ
cancel
რ2 164ბ
cart
რ2 266ბ
cash-desk
რ2 433ბ
check
რ2 118ბ
conversation
რ2 389ბ
delete
რ2 431ბ
dollar
რ2 365ბ
envelope
რ2 498ბ
exit
რ2 173ბ
file
რ2 269ბ
home
რ2 280ბ
info
რ2 284ბ
key
რ2 246ბ
logs
რ2 553ბ
menu
რ2 150ბ
note
რ2 445ბ
office
რ2 365ბ
percent
რ2 228ბ
print
რ2 335ბ
search
რ2 305ბ
send
რ2 173ბ
sort-asc
რ2 148ბ
sort-desc
რ2 148ბ
sort-none
რ2 136ბ
statistics
რ2 238ბ
user
რ2 336ბ
list
რ2 150ბ
table
რ2 294ბ