ყველას ჩამოტვირთვა
ჩვენი საიტის www.geosm.ge კეთების პროცესში დაგვჭირდა განსხვავებული პიქტოგრამები, თან არასტანდარტული ზომებით, 18 წერტილი 18 წერტილზე. ინტერნეტში მოძიებულმა ვერცერთმა პიქტოგრამების კრებულმა ვერ დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა. გადავწყვიტეთ, ჩვენ თვითონ გაგვეკეთებინა. წარმოგიდგენთ ჩვენს ნამუშევარს. მაღალი ხარისხის მისაღებად პიქტოგრამები არის ვექტორული, SVG ფორმატში.
unpack
რ1 308ბ
pack
რ3 307ბ
funnel
რ1 193ბ
steering-wheel
რ1 316ბ
point-up
რ2 119ბ
point-right
რ2 117ბ
point-down
რ2 117ბ
point-left
რ2 119ბ
time
რ2 302ბ
calendar
რ1 567ბ
banner
რ1 236ბ
currency
რ1 282ბ
reload
რ1 240ბ
restore
რ1 234ბ
holiday
რ1 269ბ
truck
რ1 367ბ
camera
რ1 362ბ
keyboard
რ1 700ბ
package
რ1 362ბ
arrow-up
რ1 131ბ
arrow-right
რ1 134ბ
arrow-down
რ1 134ბ
arrow-left
რ1 131ბ
gear
რ1 884ბ
price-list
რ1 858ბ
globe
რ1 444ბ
reply
რ1 176ბ
forward
რ1 178ბ
arrow-top-left
რ1 149ბ
add
რ1 149ბ
substract
რ1 109ბ
equals
რ1 154ბ
lock
რ1 366ბ
unlock
რ1 354ბ
barcode
რ1 384ბ
brand
რ1 554ბ
calculator
რ1 604ბ
cancel
რ1 171ბ
cart
რ1 288ბ
cash-desk
რ1 542ბ
check
რ1 125ბ
conversation
რ1 418ბ
delete
რ1 519ბ
dollar
რ1 412ბ
edit
რ1 565ბ
envelope
რ1 594ბ
exit
რ1 202ბ
file
რ1 330ბ
home
რ1 327ბ
info
რ1 309ბ
key
რ1 263ბ
location
რ3 238ბ
logs
რ1 710ბ
menu
რ1 187ბ
mobile
რ2 382ბ
note
რ1 549ბ
office
რ1 458ბ
percent
რ1 265ბ
print
რ1 396ბ
questionnaire
რ1 766ბ
search
რ1 338ბ
send
რ1 202ბ
sort-asc
რ1 160ბ
sort-desc
რ1 160ბ
sort-none
რ1 165ბ
statistics
რ1 250ბ
user
რ1 364ბ
list
რ1 187ბ
table
რ1 379ბ