ყველას ჩამოტვირთვა
ჩვენი საიტის www.geosm.ge კეთებისას დაგვჭირდა განსხვავებული პიქტოგრამების ნაკრები არასტანდარტული ზომებით, 18 წერტილი 18 წერტილზე. ინტერნეტში მოძიებულმა ვერცერთმა პიქტოგრამების კრებულმა ვერ დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა. გადავწყვიტეთ, ჩვენ თვითონ გაგვეკეთებინა. წარმოგიდგენთ ჩვენს ნამუშევარს. მაღალი ხარისხის მისაღებად პიქტოგრამები არის ვექტორული, SVG ფორმატში.
sum
რ1 154ბ
star-full
რ1 221ბ
star-half
რ1 457ბ
star-empty
რ1 227ბ
star
რ1 213ბ
count
რ1 480ბ
rewind
რ1 168ბ
fast-forward
რ1 167ბ
pause
რ1 192ბ
play
რ1 138ბ
enter
რ1 188ბ
exit
რ3 187ბ
calendar
რ3 483ბ
swap-vertical
რ1 175ბ
swap-horizontal
რ1 175ბ
print
რ2 335ბ
print-file
რ1 470ბ
file
რ3 245ბ
folder
რ1 232ბ
sort-asc
რ4 167ბ
sort-desc
რ4 167ბ
sort-none
რ4 167ბ
other
რ1 214ბ
history
რ1 222ბ
copy
რ1 205ბ
move
რ1 325ბ
user
რ4 406ბ
statistics
რ4 288ბ
delivery
რ2 491ბ
truck
რ3 327ბ
refer
რ1 277ბ
state
რ1 555ბ
rows-flat
რ1 207ბ
rows-grouped
რ1 207ბ
report
რ1 329ბ
conversation
რ3 388ბ
shelf
რ1 197ბ
hidden
რ1 306ბ
visible
რ1 381ბ
envelope
რ4 280ბ
magnet
რ1 297ბ
bell
რ1 341ბ
rotate-cw
რ1 168ბ
rotate-ccw
რ1 169ბ
arrow-cw
რ2 220ბ
arrow-ccw
რ2 214ბ
no-photo
რ1 267ბ
camera
რ2 330ბ
desktop
რ1 263ბ
mobile
რ4 245ბ
magnify
რ1 369ბ
syringe
რ1 280ბ
king
რ1 356ბ
pawn
რ1 224ბ
checklist
რ1 241ბ
wrench
რ1 252ბ
location
რ4 189ბ
arrow-top-left
რ2 142ბ
arrow-top-right
რ1 143ბ
arrow-bottom-right
რ1 144ბ
arrow-bottom-left
რ1 143ბ
arrow-top-end
რ2 148ბ
arrow-right-end
რ2 151ბ
arrow-bottom-end
რ2 151ბ
arrow-left-end
რ2 148ბ
arrow-top
რ2 124ბ
arrow-right
რ2 127ბ
arrow-bottom
რ2 127ბ
arrow-left
რ2 124ბ
picture
რ2 264ბ
drop
რ2 297ბ
questionnaire
რ3 665ბ
edit
რ4 498ბ
unpack
რ3 274ბ
pack
რ5 273ბ
funnel
რ2 178ბ
steering-wheel
რ2 282ბ
point-up
რ3 112ბ
point-right
რ3 110ბ
point-down
რ3 110ბ
point-left
რ3 112ბ
time
რ4 278ბ
banner
რ2 207ბ
currency
რ3 240ბ
holiday
რ2 243ბ
keyboard
რ2 535ბ
package
რ3 323ბ
gear
რ2 768ბ
price-list
რ3 689ბ
globe
რ3 383ბ
reply
რ2 169ბ
forward
რ2 168ბ
add
რ2 142ბ
substract
რ2 102ბ
equals
რ2 125ბ
lock
რ3 316ბ
unlock
რ3 312ბ
barcode
რ2 299ბ
brand
რ3 478ბ
calculator
რ2 471ბ
cancel
რ2 164ბ
cart
რ3 266ბ
cash-desk
რ2 433ბ
check
რ2 118ბ
delete
რ3 430ბ
dollar
რ3 365ბ
home
რ3 280ბ
info
რ2 284ბ
key
რ2 246ბ
logs
რ3 553ბ
menu
რ2 150ბ
note
რ3 445ბ
office
რ2 365ბ
percent
რ2 228ბ
search
რ2 305ბ
send
რ2 173ბ
list
რ2 150ბ
table
რ2 294ბ